Podmienky

Cieľ- Účelom tejto zmluvy je spravovať zmluvný vzťah na nákup a predaj kozmetických výrobkov, ktorý vzniká medzi poskytovateľom a užívateľom, keď užívateľ akceptuje príslušné políčko počas online kontraktačného procesu. Vzťah kúpy a predaja zahŕňa dodanie vybraného produktu podľa výberu užívateľa výmenou za stanovenú cenu a verejne vystavené prostredníctvom webovej stránky. Akceptovanie podmienok predaja Zákazník prostredníctvom e-mailového potvrdenia svojej objednávky bez výhrad akceptuje a zaväzuje sa dodržiavať svoje vzťahy s internetovým obchodom, všeobecné a platobné podmienky sú tie, ktoré sú uvedené, vyhlasuje, že si prečítal a akceptoval všetky indície, ktoré mu boli dané v zmysle vyššie uvedených predpisov, a tiež s prihliadnutím na to, že samotný internetový obchod je viazaný len písomne ​​stanovenými podmienkami.

Register – Registrovaný používateľ môže mať kedykoľvek prístup k svojmu zákazníckemu súboru identifikáciou a autentifikáciou používateľa a hesla, históriou objednávok a osobnými údajmi nahratými v mojom účte, ktoré môže byť kedykoľvek zmenené alebo zrušené s výnimkou povinného polia pre správne poskytovanie zmluvnej služby a označené hviezdičkou označujúcou povinný produkt vybraný podľa výberu užívateľa. Poskytovateľ si ponechá kópiu objednávky a súhlasu s týmito podmienkami, ktorá bude prístupná iba pracovníkom povereným poskytovateľom a len v prípadoch nevyhnutných na účely overenia.

Záruka - LeeCosmetic garantuje kvalitu a spoľahlivosť produktov po dobu uvedenú dátumom spotreby produktu, ktorý končí momentom úpravy alebo demontáže tovaru. Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené opotrebovaním, nevhodnými pracovnými podmienkami alebo nedodržaním iných odporúčaných pokynov na inštaláciu a údržbu.

Vrátená zásielka – Všetky vrátené zásielky, ktoré sme nezavinili, podliehajú predchádzajúcemu písomnému súhlasu našej terénnej služby alebo nášho servisného tímu v našom sídle. Ak prijmeme vrátenie tovaru, sme oprávnení odpočítať si manipulačný a spracovateľský poplatok vo výške 10% z ceny, ktorú sme fakturovali za vrátený tovar pri pripísaní platby zákazníkovi. Akceptujeme iba vrátenie tovaru, ktorý bol objednaný v priebehu posledných troch mesiacov od dátumu našej faktúry. Tovar, ktorý nie je uvedený v našich aktuálnych cenníkoch pre špecializovaných predajcov alebo ktorého vzhľad bol zmenený, nebude akceptovaný ako vrátený.

Platobné podmienky – Všetky naše ceny budú netto na základe ceny zo závodu alebo zo skladu, s výnimkou balenia, dopravy, dopravy a poistenia plus dane z predaja alebo dane z pridanej hodnoty, ak nie je výslovne písomne ​​dohodnuté inak. Ak nie je nami výslovne písomne ​​dohodnuté inak, všetky platby, ktoré nám má zákazník zaplatiť, by mali byť uľahčené tým, že banka, ktorá je pre nás prijateľná, nám vydá a doručí neodvolateľný akreditív pre každú objednávku zabezpečujúcu platbu.