Regulamin

Cel- Celem niniejszej umowy jest zarządzanie stosunkiem umownym dotyczącym zakupu i sprzedaży produktów kosmetycznych, który powstaje między dostawcą a użytkownikiem, gdy użytkownik zaakceptuje odpowiednie pole podczas procesu zawierania umów online. Relacja kupna-sprzedaży obejmuje dostawę, w zamian za ustaloną cenę i upublicznienie za pośrednictwem strony internetowej, wybranego przez użytkownika produktu. Akceptacja warunków sprzedaży Klient, poprzez e-mailowe potwierdzenie swojego zamówienia zakupu, bezwarunkowo akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania swoich relacji ze sklepem internetowym, podane są warunki ogólne i warunki płatności, oświadczając, że zapoznał się i zaakceptował wszystkie wskazań, które zostały mu udzielone w warunkach ww. regulaminu, a także biorąc pod uwagę, że sam sklep internetowy jest związany wyłącznie warunkami ustalonymi na piśmie.

Rejestr- Zarejestrowany użytkownik może mieć dostęp do swoich akt klienta w dowolnym momencie poprzez identyfikację i uwierzytelnienie użytkownika i hasła, historię zamówień oraz dane osobowe załadowane na Moje konto, które mogą być modyfikowane lub anulowane w dowolnym momencie, z wyjątkiem obowiązkowego pola w celu prawidłowego wykonania zamówionej usługi oraz oznaczone gwiazdką wskazującą na obowiązkowy produkt wybrany według wyboru użytkownika. Usługodawca zachowa kopię zamówienia i akceptacji niniejszych warunków, która będzie dostępna tylko dla personelu upoważnionego przez dostawcę i tylko w przypadkach niezbędnych do celów weryfikacji.

Gwarancja – LeeCosmetic gwarantuje jakość i niezawodność produktów przez okres wskazany przez datę ważności produktu, która kończy się w momencie modyfikacji lub demontażu towaru. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych zużyciem, niewłaściwymi warunkami pracy lub nieprzestrzeganiem innych zalecanych instrukcji montażu i konserwacji.

Przesyłka zwrotna- Wszelkie zwroty, które nie są spowodowane przez nas, wymagają uprzedniej pisemnej zgody naszego serwisu terenowego lub naszego zespołu serwisowego w naszej siedzibie. Jeśli przyjmiemy zwrot, jesteśmy uprawnieni do potrącenia opłaty manipulacyjnej i manipulacyjnej w wysokości 10% ceny, którą zafakturowaliśmy za zwrócony towar przy uznaniu klienta. Przyjmujemy tylko zwroty towarów, które zostały zamówione w ciągu ostatnich trzech miesięcy licząc od daty wystawienia faktury. Towary, które nie są wymienione w naszych aktualnych cennikach dla wyspecjalizowanych sprzedawców lub których wygląd uległ zmianie, nie będą przyjmowane jako zwroty.

Warunki płatności- Wszystkie nasze ceny są cenami netto na podstawie loco fabryka lub loco magazyn, z wyłączeniem opakowania, transportu, transportu i ubezpieczenia plus podatek obrotowy lub VAT, jeśli ma to zastosowanie, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej na piśmie. O ile nie zostało to wyraźnie uzgodnione przez nas na piśmie, wszelkie płatności należne nam od Klienta powinny być ułatwione poprzez umożliwienie akceptowalnemu przez nas bankowi wystawienie i dostarczenie nam nieodwołalnej akredytywy dla każdego zamówienia zapewniającego płatność.