Правила и услови

Цел- Целта на овој договор е да се управува со договорниот однос за купување и продажба на козметички производи што произлегува помеѓу давателот и корисникот кога корисникот ќе ја прифати соодветната кутија за време на процесот на онлајн склучување договори. Односот на купување и продавање повлекува испорака, во замена за одредена цена и јавно прикажана преку веб-страницата, на избраниот производ по избор на корисникот. Прифаќање на условите за продажба Клиентот, преку е-пошта потврда за неговата нарачка, безусловно прифаќа и се обврзува да ги почитува неговите односи со онлајн продавницата, општите и условите за плаќање се тие што се наведени, изјавувајќи дека ги прочитал и прифатил сите укажувања кои му биле дадени во условите на горенаведените прописи, а имајќи предвид и дека самата онлајн продавница е обврзана само со условите утврдени во писмена форма.

Регистар - Регистрираниот корисник може да има пристап до датотеката на својот клиент во секое време преку идентификација и автентикација на корисникот и лозинката, историја на нарачки и лични податоци вчитани во Моја сметка, кои можат да бидат изменети или откажани во секое време, освен задолжителните полиња за правилно давање на договорената услуга и означени со ѕвездичка што означува задолжителен производ избран по избор на корисникот. Давателот ќе задржи копија од нарачката и од прифаќањето на овие услови, до кои ќе има пристап само персоналот овластен од давателот и само во случаите неопходни за целите на верификацијата.

Гаранција - LeeCosmetic го гарантира квалитетот и доверливоста на производите за период означен со датумот на истекување на производот кој завршува во моментот кога стоката е изменета или расклопена. Гаранцијата не ги покрива дефектите предизвикани од абење, несоодветни работни услови или непочитување на други препорачани упатства за инсталација и одржување.

Враќање пратка - Секое и сите враќања што не се предизвикани од нас подлежат на претходно писмено одобрение од нашата теренска служба или нашиот сервисен тим во нашето седиште. Ако прифатиме враќање, ќе имаме право да одбиеме такса за ракување и обработка од 10% од цената што ја фактуриравме за вратената стока при кредитирање на клиентот. Ние прифаќаме само враќања на стоки што се нарачани во последните три месеци сметајќи од датумот на нашата фактура. Стоките што не се наведени во нашите сегашни ценовници за специјализирани трговци на мало или чиј изглед е променет нема да бидат прифатени како враќање.

Услови на плаќање - Сите наши цени ќе бидат нето на база на фабрика или на складиште, со исклучок на пакувањето, товарот, транспортот и осигурувањето плус продажбата или данокот на додадена вредност, доколку е применливо, освен ако меѓусебно изречно не е поинаку договорено во писмена форма. Освен ако не е поинаку договорено во писмена форма од нас, сите плаќања што ни доспеваат од страна на Клиентот треба да бидат олеснети со тоа што ќе натераме банка која е прифатлива за нас да издаде и да ни достави неотповикливо акредитив за секоја нарачка што обезбедува плаќање.